top of page

SERVICII

SRL “ INVESTIGAȚII ECOLOGICE ” Elaborează:

1.Raportul Privind normativele ELA (emisii limitat admisibile a poluanților în atmosferă) - (conform lit.b, din art. 12 al Legii Nr. 1422 din 17.12.1997  elaborarea raportului privind normativele ELA)

 

2. Inventarierea emisiilor de poluanți în atmosferă

 

3. Еlaborarea pașapoartelor al instalațiilor de purificare a gazelor

 

4. Calcularea plăților pentru emisiile (deversările) poluanților și depozitarea deșeurilor - (Conform Legii Nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului).

5. DOSAR TEHNIC (Conform prevederilor Legii 1422 privind Laboratorul protecția aerului atmosferic)

 

LABORATORUL SRL “INVESTIGATII ECOLOGICE”

 

1. Verifică emisiile de poluanți în atmosferă în vederea respectării normativelor ELA (emisii limitat admisibile de poluanți) de poluanți - (conform lit. d din art.13 al Legii Nr. 1422 din 17.12.1997  să țină evidența permanent a compoziției, calității și cantității emisiilor de poluanți în atmosferă)

 

2. Verifică eficacitatea sistemelor de purificare a emisiilor de poluanți în atmosferă - (conform lit.d) din art.13 al Legii Nr. 1422 din 17.12.1997  să asigure menținerea în bună stare, funcționarea eficientă și continua și controlul instalațiilor, utilajelor și aparatelor pentru purificarea emisiilor)

3. Monitorizează emisiile de poluanți: determinarea compoziției calității emisiilor emiși de instalația/instalațiile autorizate în atmosferă (conform obligațiunilor față de titularul Autorizației).

Politica de imparțialitate

Înțelegând importanța imparțialității în efectuarea activităților de testare a laboratorului în domeniul acreditării, managementul Laboratorului de Testare SRL "INVESTIGAȚII ECOLOGICE" se angajează să nu participe la implementarea activităților care ar reduce credibilitatea imparțialității laboratorului.

Laboratorul de testare SRL "INVESTIGAȚII ECOLOGICE" în persoana administratorului declară că:
• LÎ este independent din punct de vedere administrativ, financiar și juridic față de clienți sau alte părți interesate de rezultatele testelor, prelevării de probe, pregătirea protocoalelor;

• LÎ este responsabil de calitatea, imparțialitatea, independența și obiectivitatea testelor, prelevării de probe și pregătirii protocoalelor și nu este supusă presiunilor comerciale, financiare și de altă natură care discreditează imparțialitatea;
• Activitățile LÎ se bazează pe principiile independenței și imparțialității fiecărui angajat care participă la eșantionarea, testarea, pregătirea protocoalelor și asigură independența judecăților lor și integritatea muncii;
• Garantarea independenței și imparțialității LÎ de orice presiune comercială, financiară sau de altă natură asupra rezultatului testelor, prelevării de probe și pregătirii protocoalelor este:
- îndeplinirea obiectivă, independentă și imparțială a sarcinilor oficiale ale angajaților LÎ;
- identificarea în timp util și minimizarea riscurilor care afectează imparțialitatea și independența LÎ;
- identificarea conflictelor de interese existente și potențiale și gestionarea activă a acestora, pentru a elimina impactul lor negativ asupra activităților LÎ și a asigura obiectivitatea;
- îndeplinirea obiectivă, independentă și imparțială a sarcinilor oficiale ale angajaților LÎ;
- competența necesară a personalului pentru a desfășura o activitate în zona declarată de acreditare;

- stabilirea responsabilității, autorității și relațiilor angajaților implicați în organizarea, implementarea și monitorizarea testelor de laborator, prelevarea probelor și pregătirea protocoalelor;
- asigurarea monitorizării activităților personalului implicat în testarea, eșantionarea, precum și în pregătirea protocoalelor la toate etapele de execuție;

- stabilirea remunerării angajaților implicați în teste de laborator, prelevarea probelor și pregătirea protocoalelor, independent de cantitatea de muncă efectuată, rezultatele testului pozitiv sau negativ;
- lipsa intereselor comerciale comune cu clienții (inclusiv autoritățile executive);
- excluderea posibilității de a exercita presiuni asupra personalului care desfășoară activități care ar putea afecta concluziile sau rezultatele lucrărilor, inclusiv din partea conducerii;
- semnarea și respectarea obligației de a nu divulga secrete comerciale de către fiecare angajat;
- anularea relațiilor contractuale cu organizațiile în cazul angajării unui laborator la locul de muncă în care este posibilă amenințarea imparțialității
- restricții privind participarea personalului de laborator la elaborarea contractelor, negocierea cu clienții, excluderea posibilității de consultare, precum și existența unor contacte cu organizațiile în care se vor desfășura lucrările.

Conducerea se angajează să nu permită presiunilor comerciale, financiare, administrative sau de altă natură asupra personalului laboratorului să compromită imparțialitatea acestuia și să influențeze calitatea muncii efectuate.

LÎ în persoana conducătorului își asumă responsabilitatea de a respecta cu strictețe politica declarată de independență și imparțialitate și de a promova respectarea acesteia de către toți angajații LÎ, indiferent de poziția și îndatoririle exercitate.

Nothing to book right now. Check back soon.
bottom of page